โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา…

ให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งเทคโลยีที่ทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษาแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนบำบัด ทีมสหวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญแบบเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการ ในระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

1. ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของ “การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในการรักษาโดยตรง อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมถึงบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงการฟื้นฟูด้านจิตใจและอารมณ์

2. ศูนย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค

บริการตรวจรักษา และวินิจฉัยโรค โดยการประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษา และให้การรักษาอย่างครอบคลุม โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ วินิจฉัยปัญหาความรุนแรงของอาการป่วยในผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคระบาดตามฤดูกาล ประเมินปัญหาสภาวะทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น 

3. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกท่านอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
2. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
3. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือด
4. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
5. แพคเกจกายภาพบำบัด
BACK

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา…

ให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งเทคโลยีที่ทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษาแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนบำบัด ทีมสหวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญแบบเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการ ในระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

1. ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของ “การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในการรักษาโดยตรง อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมถึงบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงการฟื้นฟูด้านจิตใจและอารมณ์

2. ศูนย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค

บริการตรวจรักษา และวินิจฉัยโรค โดยการประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษา และให้การรักษาอย่างครอบคลุม โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ วินิจฉัยปัญหาความรุนแรงของอาการป่วยในผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคระบาดตามฤดูกาล ประเมินปัญหาสภาวะทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น 

3. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกท่านอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
2. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
3. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือด
4. ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
5. แพคเกจกายภาพบำบัด
BACK