โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูระยะยาว

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในโครงการ Jin Wellbeing County เป็นโรงพยาบาลดูแลรักษาระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
บริการดูแลสุขภาพแบบ Holistic ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Individualized)
สร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งการดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้น “Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ และเน้น “Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการฟื้นฟู ดูแลรักษาผู้สูงวัย ให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว

โรงพยาบาลขนาด 55 เตียง เฉพาะทางผู้สูงวัย ให้บริการอย่างมืออาชีพ ครบวงจรทั้งป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลรักษาตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้สูงวัย ให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการจัดทำแผนและให้การดูแลสุขภาพตามสภาวะเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ คือ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา เภสัชกรนักโภชนบำบัด ให้บริการระดับมาตรฐานสากล ด้วยเป้าหมายให้ ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance)ไปจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)

บริการผู้ป่วยใน (IPD) บริการครบวงจร พร้อมห้องพักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ผู้ป่วย Illness
แพทย์ให้ Admit รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งรองรับทั้งผู้ป่วยสูงวัย ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยทั่วไป ห้องพักและสภาพแวดล้อมออกแบบเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีการใช้โทนสี กลิ่นอโรมา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความรู้คิดของผู้ป่วย โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย
ผู้ป่วย Convalescence
บริการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว (Long-Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูสุขภาพ ด้านร่างกายและจิตใจ ห้องพักออกแบบใกล้เคียงเหมือนอยู่บ้าน รถเข็นผู้ป่วยเข้าออกห้องน้ำได้สะดวก ให้การดูแลผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (Assisted Care) จนถึงผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (High Care)
ผู้ป่วย Convalescence After Medical Treatment
บริการการดูแลต่อเนื่องระยะสั้น (Short-Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา หลังการผ่าตัดด้วยทีมสหวิชาชีพ เน้นกายภาพบำบัด

การดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ที่โรงพยาบาล

บริการผู้ป่วยนอก (OPD)
บริการวินิจฉัยโรค และตรวจรักษา บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ประเมินคัดกรองภาวะผู้สูงวัย (Geriatric Assessment) ภาวะทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงวัย ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ

บริการ Home Health Services
ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยที่บ้าน 

Home Health Visit
การดูแลรักษาที่ Jin Residence และที่บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด
Home Health Care
ให้บริการการดูแลที่บ้าน โดย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 

ด้วยการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถให้มากที่สุด เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงวัยอีกครั้ง โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยกิจกรรมดังนี้
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเรียกคืนสมรรถนะด้านร่างกาย มีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้:
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
  • แพ็กเกจกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกิจกรรมบำบัด เป็นการฟื้นฟูและบำบัดด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานให้มากที่สุด ในผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพาต และมีปัญหาการกลืน ผู้ที่พักฟื้นหลังป่วย ผู้ที่บกพร่องด้านการรับรู้ความคิดความเข้าใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างเสริมหลังจากได้รับการบำบัดโดยกายภาพแล้ว
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยกระบวนการกลุ่ม กระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด “Wellness on Illness” ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดยพยาบาล ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักที่เราจะให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงวัย ที่มีความเสื่อมของร่างกายและภาวะทางจิตใจซึ่งต้องได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทีมสหสาขาวิชาชีพจะร่วมกันออกแบบกิจกรรม
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินลูกบ้านที่ Jin Residence ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์จากลูกบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และมีระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะทางในเครือ THG และโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยมีรถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยในประเทศไทยคาดว่าภายในกว่า 10 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว (Super-Aged Society) โดยมีสัดส่วนประชากร อายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% และมีแนวโน้มเป็นโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งนับเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้มองเห็นปัญหาของผู้สูงวัย ที่มีอัตราเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรง โดยเฉพาะโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่ทำให้ผู้สูงวัยและผู้ดูแลไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และมีความสุขได้เหมือนเดิม
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาจึงเกิดขึ้น เพื่อตอบรับและแก้ปัญหาเฉพาะทางสำหรับผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยมุ่งเน้นการดูแลแบบระยะยาว ด้วยมาตรฐานของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตบนสภาวะของผู้สูงวัยได้ โดยใช้นวัตกรรมและการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Care) ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริการ เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ ช่วยสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นที่ยอมรับในวงการรักษาพยาบาล ผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม เพื่อเดินหน้าพัฒนาคุณภาพบริการอย่างยั่งยืนตลอดไป
แพ็กเกจฟื้นฟูดูแลระยะสั้น-(Short-Term-Package)-ดูแลหลังผ่าตัด
High Care Package
BACK