โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County ให้การดูแลรักษา และพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient) ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
บริการดูแลสุขภาพแบบ Holistic ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized)
การดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ
สร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งการดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้น
“Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ
“Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้

บริการ Home Health Services ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยที่บ้าน

Home Health Visit
การดูแลรักษาที่ Jin Residence และที่บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด
Home Health Care
ให้บริการการดูแลที่บ้าน โดย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงวัย

ด้วยการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถให้มากที่สุด เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยกิจกรรมดังนี้
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเรียกคืนสมรรถนะด้านร่างกาย มีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้:
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
  • แพ็กเกจกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกิจกรรมบำบัด เน้นการฟื้นฟูและบำบัดด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานให้มากที่สุด ในผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพาต และมีปัญหาการกลืน ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่บกพร่องด้านการรับรู้ ความคิด ความเข้าใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นฟื้นฟูการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงหลังจากได้รับการบำบัดโดยการกายภาพแล้ว
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยกระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด “Wellness on illness” ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาโดยพยาบาล ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักที่เราจะให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงวัย ที่มีความเสื่อมของร่างกายและภาวะทางจิตใจซึ่งต้องได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมต่างๆ
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ

บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและลูกบ้านที่ Jin Residence ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์จากลูกบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที พร้อมระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะทางในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

“บ้าน” หลังใหม่ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต

ความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อตั้งแต่ย้ายเข้ามา คุณพ่อเริ่มยิ้ม และหัวเราะ จากที่เราไม่เห็นจุดนี้มานานมากแล้วตั้งแต่คุณพ่อเริ่มป่วย

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในโครงการ Jin Wellbeing County เป็นโรงพยาบาลดูแลรักษาระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient) ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
บริการดูแลสุขภาพแบบ Holistic ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized)
การดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ
สร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งการดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้น
“Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ
“Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้
เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการฟื้นฟู ดูแลรักษาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว
ให้การดูแลรักษาแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร ทั้งป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้สูงวัย ในแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จัดทำแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ อาทิ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา เภสัชกร นักโภชนบำบัด ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นในเป้าหมายให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance) จนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)

บริการผู้ป่วยใน (IPD) แบบครบวงจร พร้อมห้องพักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ผู้ป่วยทั่วไป
รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งรองรับทั้งผู้ป่วยสูงวัย ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยทั่วไป ห้องพักและสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานที่ที่ออกแบบเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีการใช้โทนสี กลิ่นอโรมา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความรู้คิดของผู้ป่วย โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย
ผู้ป่วยพักฟื้น
บริการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว (Long-Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูสุขภาพ ด้านร่างกายและจิตใจ ห้องพักออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน รถเข็นผู้ป่วยเข้า-ออกห้องน้ำได้สะดวก ให้การดูแลผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (Assisted Care) จนถึงผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (High Care)
ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัด
บริการการดูแลระยะสั้น (Short-Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา หลังการผ่าตัดด้วยทีมสหวิชาชีพ พร้อมเน้นกายภาพบำบัด และธาราบำบัด

บริการผู้ป่วยนอก (OPD) รักษาสุขภาพผู้สูงวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม

บริการวินิจฉัยโรค และตรวจรักษา บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ประเมินคัดกรองภาวะผู้สูงวัย (Geriatric Assessment) ภาวะทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงวัย ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ

บริการ Home Health Services ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยที่บ้าน

Home Health Visit
การดูแลรักษาที่ Jin Residence และที่บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด
Home Health Care
ให้บริการการดูแลที่บ้าน โดย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงวัย

การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
ด้วยการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถให้มากที่สุด เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยกิจกรรมดังนี้
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเรียกคืนสมรรถนะด้านร่างกาย มีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้:
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
  • แพ็กเกจกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกิจกรรมบำบัด เน้นการฟื้นฟูและบำบัดด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานให้มากที่สุด ในผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพาต และมีปัญหาการกลืน ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่บกพร่องด้านการรับรู้ ความคิด ความเข้าใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นฟื้นฟูการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงหลังจากได้รับการบำบัดโดยการกายภาพแล้ว
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยกระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด “Wellness on illness” ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาโดยพยาบาล ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักที่เราจะให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงวัย ที่มีความเสื่อมของร่างกายและภาวะทางจิตใจซึ่งต้องได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและลูกบ้านที่ Jin Residence ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์จากลูกบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที พร้อมระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะทางในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

“บ้าน” หลังใหม่ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต

ความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อตั้งแต่ย้ายเข้ามา คุณพ่อเริ่มยิ้ม และหัวเราะ จากที่เราไม่เห็นจุดนี้มานานมากแล้วตั้งแต่คุณพ่อเริ่มป่วย