ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ผลการดูแลรักษาในระยะเวลา 1 เดือน
เพศหญิง อายุ 79 ปี ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวหลายระบบและเกิดภาวะแทรกซ้อน
ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในระยะเวลา-1-เดือน-ผู้ป่วยภาวะติดเตียงเพศหญิง
ผลการดูแลรักษาในระยะเวลา 1 เดือน
เพศชาย อายุ 69 ปี ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวและภาวะแทรกซ้อน
ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในระยะเวลา-1-เดือน-ผู้ป่วยภาวะติดเตียงเพศชาย

ผลการดูแลรักษา
ที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ผลการดูแลรักษาในระยะเวลา 1 เดือน
เพศหญิง อายุ 79 ปี ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวหลายระบบและเกิดภาวะแทรกซ้อน
ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในระยะเวลา-1-เดือน-ผู้ป่วยภาวะติดเตียงเพศหญิง
ผลการดูแลรักษาในระยะเวลา 1 เดือน
เพศชาย อายุ 69 ปี ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวและภาวะแทรกซ้อน
ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในระยะเวลา-1-เดือน-ผู้ป่วยภาวะติดเตียงเพศชาย

ผลการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ผลการดูแลรักษาในระยะเวลา 1 เดือน
เพศหญิง อายุ 79 ปี ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวหลายระบบและเกิดภาวะแทรกซ้อน
ระบบต่อมไร้ท่อ
ผลการดูแลรักษาในระยะเวลา 1 เดือน
เพศชาย อายุ 69 ปี ภาวะติดเตียง มีโรคประจำตัวและภาวะแทรกซ้อน
ผลการดูแลรักษาระบบหลอดเลือดและหัวใจ
การดูแลระบบกล้ามเนื้อและการทรงตัว
ผลการรักษาระบบกล้ามเนื้อและการทรงตัว