Traditional Chinese Medicine

แพทย์ทางเลือก “แพทย์แผนจีน” ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์ธรรมชาติบำบัด รักษาสมดุลองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการรักษาทางแพทย์แผนจีน ที่ได้รับการรับรองในการรักษาจาก WHO (World Health Organization) ใน 5 กลุ่มโรค คือ ช่วยลดอาการปวดต่าง ๆ ตามร่างกาย รักษาโรคทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคจิตเวช โรคทางเดินอาหารและลำไส้ และโรคทางเดินหายใจ

การรักษา “แพทย์แผนจีน” จะเป็นการรักษาแบบผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะอาการขั้นรุนแรง และมีความจำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล

โปรแกรมการฝังเข็ม

โปรแกรมการฝังเข็ม 5 ครั้ง ราคาปกติ 7,500 บาท พิเศษ 6,750 บาท
โปรแกรมการฝังเข็ม 10 ครั้ง ราคาปกติ 15,000 บาท พิเศษ 13,500 บาท

การฝังเข็ม(Acupuncture) เป็นการปักเข็มขนาดเล็กไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายประมาณ 20 นาที แล้วจึงถอนเข็มออก การฝังเข็มสามารถแก้ไขการไหลเวียนของเลือด ลมปราณที่ติดขัด ปรับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้ สมดุล กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ระงับอาการเจ็บปวด บรรเทาอาการของโรค สามารถทำการรักษาได้ในทุกเพศ ทุกวัย

* ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563
** เงื่อนไขการบริการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทร. 02 078 5777
www.jinwellbeing.com

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใคร