จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ (Home Health Services) ด้วยการดูแลอย่างเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัย จาก ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

Convalescence Care

เป็นบริการดูแลผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว (Long Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (Assisted Care) และผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (High Care)
บริการผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (Assisted Care)
ให้บริการช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจำวันในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ให้การดูแลพักฟื้น ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยกิจกรรมด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมทางสังคมรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
บริการผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยถึงไม่ได้เลย (High Care)
ให้บริการช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจำวันระดับสูง เช่น ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความเสื่อมของร่างกาย และสภาวะจิตใจที่ต้องการการดูแลพักฟื้น ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง
โทร. 02 078 5777
www.jinwellbeing.com

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใคร