Customer Experience

Wellness Retreat Program

บรรยากาศกิจกรรม Customer Experience ที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เน้นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (Body , Soul , Spirit) ซึ่งจะเน้นให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆมิติ