ที่ จิณณ์ เวลบีอื้ง เคาน์ตี้…บ้านหลังใหญ่ที่มีหมอ มีพยาบาล มีเภสัชกร มีนักกายภาพบำบัด มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีนักโภชนาการทั้งหมดพร้อมจะนั่งคุยเพื่อนำองค์ความรู้ในแต่ละด้านมาผสมผสานเพื่อให้เกิดวิธีการรักษาฟื้นฟูที่ดีที่สุด ที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดของคนไข้เป็นรายๆ ไป
ที่ จิณณ์ เวลบีอื้ง เคาน์ตี้…บ้านหลังใหญ่ที่มีหมอ มีพยาบาล มีเภสัชกร มีนักกายภาพบำบัด มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีนักโภชนาการทั้งหมดพร้อมจะนั่งคุยเพื่อนำองค์ความรู้ในแต่ละด้านมาผสมผสานเพื่อให้เกิดวิธีการรักษาฟื้นฟูที่ดีที่สุด ที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดของคนไข้เป็นรายๆ ไป