โปรแกรมการดูแลสุขภาพ ด้วยแนวคิด “Wellness on Illness”
Program “1 Day Trip”

ขอเชิญชวนท่านเข้าสู่ Camp 1 day Trip กิจกรรม Open house สำหรับลูกค้าที่สนใจที่อยู่อาศัยที่เป็นสังคมผู้สูงวัย
มีบริการสุขภาพ และโรงพยาบาล ใกลับ้าน เพื่อชมสถานที่ การอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ลูกค้าชมสถานที่จริง เรียนรู้การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ช่วยในการตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงวัย และหรือครอบครัว ที่สนใจและต้องการหาสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่พักฟื้น ฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุ
วัน เวลา จัดทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เวลา 9.00-15.00 น. รุ่นละ 10 ท่าน จำนวน 8 รุ่น ตามตารางเวลา ดังนี้

รุ่นที่ วันที่กิจกรรม Open House หมดเขตรับสมัคร
1 7 มีนาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
2 21 มีนาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
3 4 เมษายน 2563 15 มีนาคม 2563
4 18 เมษายน 2563 15 มีนาคม 2563
5 2 พฤษภาคม 2563 15 เมษายน 2563
6 16 พฤษภาคม 2563 15 เมษายน 2563
7 6 มิถุษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563
8 20 มิถุษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563