เพราะชีวิตหลังเกษียณ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

เพราะชีวิตหลังเกษียณ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
อย่าให้อายุมาตีกรอบการหยุดพัฒนาตัวเอง

.

.
บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก.สมพล ประคองพันธ์ ลูกบ้านในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ
ภก.ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์ มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเภสัชกรอุบล และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเภสัชกรอุบล ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และในระดับมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน

.

.
นับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่ใน จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขในวัยเกษียณ โดยเป็นสังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าในทุก ๆ วัน ทำให้ผู้สูงวัยที่ยังแอคทีฟเลือกโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งสำหรับการพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์ และบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยเพื่อผู้สูงวัย