กิจกรรมการเรียนรู้
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้จัดเตรียมคลาสกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข