การตรวจดูความยาวสายโครโมโซมที่สัมพันธ์กับอายุ (Telomere)
เทโลเมียร์ (Telomere) คือ ส่วนที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซม (Chromosome) ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมถูกทำลายไประหว่างการแบ่งตัวของเซลล์ การหดสั้นลงของเทโลเมียร์มีความสัมพันธ์กับการแก่ตัวของเซลล์ (Cellular aging) โดยความยาวของเทโลเมียร์ ( Telomere Length ) เมื่อแรกคลอดจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 10,000 bp และหดสั้นลงเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญกว่านั้นคือการหดสั้นของโครโมโซมเหมือนกับเป็นสาเหตุของโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น Atherosclerosis, Myocardial infarction, Alzheimer’s disease และ ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) อีกทั้งปัจจัยในการใช้ชีวิตหลายปัจจัยก็มีส่วนในการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ ซึ่งมีความสำคัญในการแสดงถึงความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในรายบุคคล

ดังนั้นเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงความยาวของเทโลเมียร์ควรตรวจประจำปีละครั้ง ในการดูอัตราการสั้นลงของเทโลเมียร์ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ในการชะลอ และป้องกันการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

<< ย้อนกลับ