สถาบันจิณณ์ เวลเนส
การมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการใช้หลักความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา เราจึงนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือกควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์โปรแกรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและชะลอความเสื่อมจากโรคภัยต่างๆ ...
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้สร้างสรรค์โปรแกรม และกิจกรรม สำหรับปกป้อง ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีสมวัย ตลอดไป