ศูนย์ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค
บริการตรวจรักษา และวินิจฉัยโรค โดยการประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษา และให้การรักษาอย่างครอบคลุม โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ วินิจฉัยปัญหาความรุนแรงของอาการป่วยในผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคระบาดตามฤดูการ ประเมินปัญหาสภาวะทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น

1.การประเมินภาวะสุขภาพและให้การรักษาอย่างครอบคลุม
 • ประเมินปัญหาสุขภาพทั่วไป
 • ประเมินด้านความจำและสมรรถภาพสมอง
 • ประเมินความปลอดภัยในการใช้ยา
 • ประเมินสภาพทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้า
 • ประเมินภาวะโภชนาการ
 • ประเมินการทรงตัวและความเสี่ยงในการหกล้ม
 • ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
 • ประเมินการได้ยินและการมองเห็น

2.ให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้คำแนะนำในการจัดการปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน หรือ Multimorbidity รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพระยะยาวแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่รับประทานยาจำนวนมาก มีปัญหาในการรับประทานยา หรือไม่สามารถรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษา เรื่องภาวะขาดโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักเพิ่ม หรือ น้ำหนักลด
 • ให้ความช่วยเหลือครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้สูงอายุ เช่น กระดูกพรุน แผลกดทับ นอนไม่หลับ เป็นต้น
 • บริการฉีดวัคซีน ตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้สูงอายุแต่ละท่าน
 • การตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด และการดูแลต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัด
 • ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care)

 

 

<< ย้อนกลับ