โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (Thonburi Burana Hospital)*
โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เชี่ยวชาญในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนบำบัด ทีมสหวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุแบบเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน และบริการในระดับมาตรฐานสากล ภายในประกอบด้วย

 

* หมายเหตุ เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย