นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) เท่านั้น
  2. จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

  1. “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ส่งไปยังโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com)
  2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (http://www.jinwellbeing.com) ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อ กับ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้


บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
61/228 ซอยทวีมิตร 9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310