Health Articles

สอนคนที่รัก ให้รู้จักแยกขยะ


กลับหน้าหลักบทความ

จิณณ์ เวลบิอิ้ง เคาน์ตี้ ... "สอนคนที่รัก ให้รู้จักแยกขยะ"
ลดขยะ ลดมลพิษ

จิณณ์ เวลบิอิ้ง เคาน์ตี้ ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนารูปแบบถังคัดแยกขยะภายในโครงการ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ ผ่านกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จิณณ์ เวลบิอิ้งเคาน์ตี้ ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ อย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ในโครงการที่เราอยู่ได้ตลอดไป