Health Articles

ภาวะซึมเศร้า บรรเทาด้วยแสงธรรมชาติ


กลับหน้าหลักบทความ

เคยได้ยินกันไหมที่ว่า เวลาฝนตกคนจะเศร้ามากกว่าปกติ ในวันนี้กลายเป็นความจริงที่มีผลงานวิจัยรองรับแล้ว จากผลการวิจัยของกาวิน แลมเบิร์ด (Gavin Lambert) สถาบันวิจัยเบเกอร์ (Baker Research Institute) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำการวิจัยจากผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 101 คน ทำการวัดระดับสารเซโรโทนิน (Serotonin) ในร่างกาย หรือที่เรียกว่า ฮอร์โมนแห่งความสงบ ในแต่ละฤดูกาล โดยเปรียบเทียบจากสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา เช่น อุณหภูมิ ฝนตก ระยะเวลาแดดออก และ สภาวะความกดอากาศ

ผลการวิจัยพบว่า แสงธรรมชาติมีผลต่อ ระดับสารเซโรโทนิน (Serotonin) ในร่างกาย ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อความรู้สึก โดยในวันที่แดดออกเป็นระยะเวลานาน ร่างกายจะผลิตสารเซโรโทนินได้มากกว่าวันที่ระยะเวลาแดดออกน้อยหรือฝนตก เมื่อสารสารเซโรโทนินลดต่ำลง จะส่งผลต่อการมีภาวะซึมเศร้า กล่าวคือ มีอาการสมาธิสั้น ไม่สามารถมีสมาธิกับสิ่งที่ทำได้นานๆ รู้สึกเหนื่อย ขาดพลังงาน ขาดความสนใจในกิจกรรมประจำวัน หงุดหงิดง่าย และต้องการนอนมากขึ้น

ดังนั้นการได้รับปริมาณแสงธรรมชาติที่พอเพียงในแต่ละวัน จึงมีผลดีต่อสุขภาพจิตใจ ทำให้อารมณ์ดี มองโลกในแง่บวก ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันราบรื่นมากขึ้น ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและคนรอบข้าง โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนในวัยอื่นๆ ควรหาโอกาสรับแสงธรรมชาติ เช่น การเดิน หรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้า การจัดที่พักอาศัยให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงอย่างพอเพียง เป็นต้น

 

Source: http://www.webmd.com/mental-health/news/20021205/unraveling-suns-role-in-depression