Health Articles

“อากาศร้อน ควรดูแลผู้สูงอายุเรื่องอะไรบ้าง”


กลับหน้าหลักบทความ

“อากาศร้อน ควรดูแลผู้สูงอายุเรื่องอะไรบ้าง”

 1. “อาหาร”
  ครบหลัก 5 หมู่ และถูกสุขอนามัย ปรุสด สุก ใหม่ และไม่ค้างคืน
 2. “อยู่ในที่ๆ มีอุณหภูมิปกติ” 
  อากาศถ่ายเทสะดวก อากาศไม่ร้อน ไม่อับชื้น
 3. “ออกกำลังกาย”
  หมั่นในผู้สูงอายุออกกำลังกายตามความเมาะสมเป็นประจำ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ
 4. “ทำกิจกรรมผ่อนคลาย”
  อากาศร้อนจัดผู้สูงอายุอาจเกิดความเครียด ควรหากิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย เช่น นั่งสมาธิสวดมนต์ จัดดอกไม้ วาดภาพ เป็นต้น