Health Articles

สายด่วนฉุกเฉิน สงกรานต์ปลอดภัย


กลับหน้าหลักบทความ

"เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เมื่อมีผู้สูงอายุเดินทางไปด้วย"

1. ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ ก่อนออกเดินทาง
2. ศึกษาเส้นทางให้ดี
3. พักผ่อนให้เพียงพอ
4. มีสติในการขับ ขี่ อยู่เสมอ
5. โทรศัพท์ต้องพร้อม ในกรณีฉุกเฉิน
6. เตรียมยาสามัญและยาประจำตัว
7. ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง
8. ตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุ
9. ช่วยท่านจัดกระเป๋า
10. ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง เคารพกฎและมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

...เดินทางปลอดภัย เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะคะ...