Health Articles

วันสุขภาพจิตโลก


กลับหน้าหลักบทความ

ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญ สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) จึงได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิต และการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ เพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า  รวมถึงมีกระบวนการทางกฎหมายที่สนับสนุนให้เข้าสู่การรักษา ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล  ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ ครอบครัว  ชุมชน และสังคมได้

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้ความสำคัญกับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมและวิธีการักษาแบบองค์รวมสำหรับผู้มีปัญหา โดยส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตแบบครอบคลุม อาทิ ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด และแพทย์เฉพาะทางในการให้คำปรึกษา