ตำแหน่ง : Domestic Sales Executive 3 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • Sales Gallery โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (รังสิต)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการและงานขาย ความสามารถในการสื่อสารได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆห้องภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
 • ปฏิบัติงานด้านการขาย – ปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
 • อำนวยความสะดวกให้ด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
 • ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
 • สรุปรายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า

 

ตำแหน่ง : Marketing Executive 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree or higher in Business Administrator, Marketing, Advertising or related fields
 • 3-5 years working experiences in digital marketing or related fields
 • Good command of English
 • Creative Person with good communication skils
 • Experience in marketing to senior is an advantage

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Create awareness through communication channel
 • Contact partners to build a long term relationship in order to create new customer database
 • Cooperate with our partners to launch campaign activites
 • Develop sales promotion program to increase sales volume
 • Launch occasional campaign
 • Monitor and measure campaign effectiveness
 • Produce regular reports evaluating the effectiveness, and make recommendations for improvements
 • To support other marketing activities for ad-hoc case assigned by Marketing Manager

 

 

ตำแหน่ง : Event Executive 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความกระตือรือร้น และ สามารถในการทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้เป็อย่างดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความเข้าใจในงานด้านบริการ
 • บุคลิกภาพดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเสนอความคิดเห็น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดหาข้อมูลในแต่ละหัวข้อของการจัดกิจกรรมสัมมนา โดยปรึกษากับฝ่ายขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจองห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ในการจัดสถานที่งานสัมมนา หรือ กิจกรรมต่างๆ
 • ติดต่อขอ Sponsor ในการให้บริการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในเข้าร่วมกิจกรรม
 • จัดวางรูปแบบของกิจกรรมโดยจัดเป็นบรรยาย
 • วิชาการ เสวนา หรืออื่น ๆ ตามรูปแบบของงานนั้น ๆ
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนาหรือ กิจกรรม
 • หลังจากจัดสัมมนา หรือ กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่
 • รวบรวมฐานข้อมูลทั้งลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเก่า เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

สมัครงานกรุณาติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด
ที่อยู่ : 518 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 094-416-8882
หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ อีเมล์ : recruit@phhc.co.th