บริการทางการแพทย์
เราใส่ใจดูแลทั้งสุขภาพกายและใจของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยให้บริการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) เริ่มตั้งแต่โปรแกรมการตรวจสุขภาพด้วยการถอดรหัสทางพันธุกรรม (Genetic Screening) เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงวางแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายให้บริการที่ Wellness Center ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล