ศิลปะบำบัด
หนทางแห่งการปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ช่วยพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์