News & Activity

จัดกิจกรรม ที่ กระทรวงยุติธรรม


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา   “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรมให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่  ณ กระทรวงยุติธรรม