News & Activity

Jin Wellbeing County โครงการที่ได้รับการชื่นชมและยกย่องจาก EFA Magazine ของ สหรัฐอเมริกา


กลับหน้าหลักกิจกรรม

โครงการ  Jin  Wellbeing County  ได้รับการชืนชมและยกย่องจาก    EFA  (Environment for Aging) ซึ่งเป็น Magazine ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เขียนเกียวกับ การออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มากว่า 20 ปีแล้ว และได้จัดการประกวด โครงการเพื่อผู้สูงอายุ โดยหลักเกณฑ์ชี้วัด มี 4 ข้อ คือ 
1. นวัตกรรม (Innovation)
2. การร่วมมืิอกัน (Collaboration) 
3. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
4. การจัดการ (Operations)

โครงการ Jin Wellbeing County ได้รับรางวัล Honorable Mention โดยจัดเป็นโครงการที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและผู้สูงวัยอย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก      https://www.efamagazine.com/events/design-showcase/