News & Activity

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการต้นแบบแห่งแรกของไทย "โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้" 

โดยคุณฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด กล่าวให้การต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลภาพรวมของโครงการ และ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการทางการแพทย์ บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ณ สำนักงานขาย โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้