News & Activity

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์เยี่ยมชมโครงการ


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บพส.2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ โดยมี ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คุณฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด แนะนำข้อมูลภาพรวมของโครงการ และ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ บรรยายแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ณ สำนักงานขาย โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้